ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary Apk

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary iconShow qr code
ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 5/ 5
Download Now

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary v1.0.0 Apk screenshots

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionaryಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionaryಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary

The description ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary Apk

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದಗಳನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಯಕೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೀಡುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಗೂ ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೆ ೫೦೦ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

An opportunity to earn money just by submitting the correct kundapura words and their respective meaning. For each correct words submitted the user will gain 1 points, once he gets 500 points he can redeem the points in money

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary 1.0.0 APK Download BoxBack top

  • 1.0.0
  • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
  • February 14, 2020
  • 7DFAD17B773C56A05E337B142D1C619CB9C0CA74
  • 362ce0c7878156f2ff8fc6820290c545
  • View Permissions
Social Networks