GeoSurvey iconShow qr code
GeoSurvey qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

3 votes, 5/ 5
 • Apps, Tools
 • GeoSurvey on google playGoogle Play
 • 3.0.1
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich
 • GFD
 • 0
Download Now

GeoSurvey v3.0.1 Apk screenshots

GeoSurveyGeoSurveyGeoSurveyGeoSurveyGeoSurveyGeoSurveyGeoSurvey

The description GeoSurvey Apk

Ứng dụng được xây dựng để giúp cho việc thu thập các thông tin, dữ liệu không gian (điểm, đường, vùng) kèm theo là thuộc tính và hình ảnh ngoài thực địa được dễ dàng hơn. Ứng dụng cũng có các chức năng tương tự như máy GPS cầm tay ngoài ra được bổ sung thêm nhiều chức năng mới để tận dụng hết sức mạnh trên chiếc smart phone, tablet của bạn. Các chức năng được tích hợp như sau:

- Khoanh vẽ các đối tượng (Điểm, Đường, Vùng) kèm theo thuộc tính và hình ảnh
- Tìm kiếm điểm mốc, nhập danh sách các điểm mốc từ (Excel, GeoJson). Chuyển đổi tọa độ điểm trực tiếp trên máy
- Quản lý các lớp dữ liệu trên bản đồ và tìm kiếm
- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra Excel, GeoJson
- Cho phép người dùng tự định nghĩa mẫu nội dung thông tin cần thu thập với từng lớp Điểm, Đường, Vùng
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu theo từng dự án riêng
- Hỗ trợ các loại hệ chiếu cơ bản WGS-84, VN-2000 toàn quốc, các địa phương và các hệ Nội bộ từng địa phương
- Chức năng lọc nhiễu tín hiệu GPS khi đo vẽ ngoài thực địa
- Hỗ trợ tính năng chụp ảnh lưu tọa độ và hướng chụp của ảnh
- Hỗ trợ tính năng la bàn số
- Hỗ trợ dữ liệu bản đồ offline (MBTILES), bản đồ trực tuyến khác (TMS), dịch vụ bản đồ (WMS)
- Chức năng hỗ trợ quản lý các thành viên trong nhóm ngay trên thực địa, người dùng có thể nhìn thấy vị trí của các thành viên khác trên bản đồ, hướng di chuyển, khoảng cách giữa các thành viên với người dùng theo thời gian thực (Realtime). Ngoài ra có thể chat, thông báo giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Đây là tính năng đang được thử nghiệm, chúng tôi cam kết không lưu cũng như không thu thâp dữ liệu vị trí người dùng. Toàn bộ dữ liệu vị trí, hội thoại của người dùng đều tự hủy sau khi thoát ứng dụng. Chức năng này yêu cầu có kết nối internet (Wifi, 3G)
- Hiển thị thông tin tín hiệu các vệ tinh thu được tại thực địa

Website: http://gfd.com.vn/geosurvey
Fanpage: http://facebook.com/GeoSurveyDev

Copyright © 2015 Green Field Consulting & Development co., Ltd The app was built to help to gather the information, spatial data (points, lines, areas) together with the attributes and image field easier. The app also functions like a handheld GPS in addition adds many new features to make the most of the power on the smart phone, your tablet. The function is integrated as follows:

- Drawing objects (point, line, area) attached properties and images
- Search landmark, enter a list of landmarks from (Excel, GeoJSON). Convert point coordinates directly on the machine
- Manage data layers on the map and search
- Supports data export to Excel, GeoJSON
- Allows a user-defined information content samples to be collected for each class Point, Line, Area
- Supports management of data on each separate project
- Supports fundamental system WGS-84 reference, VN-2000 throughout the country, local authorities and the local Internal systems
- noise filtering function GPS signal when surveying in the field
- Supports take photos coordinates and orientation of the image capture
- Supports digital compass feature
- Support for offline map data (MBTILES), other online maps (TMS), mapping services (WMS)
- Functional management support members of the group while in the field, users can see location of other members on the map, direction of travel, distance between the member to users over time real (Realtime). In addition to chat, messages between members of the group together. This feature is being tested, we are committed to not save and do not collect user location data. All data location, the user's voice will self-destruct after exiting the application. This function requires an internet connection (WiFi, 3G)
- Displays signal information satellites obtained in the field

Website: http://gfd.com.vn/geosurvey
Fanpage: http://facebook.com/GeoSurveyDev

Copyright © 2015 Green Field Consulting & Development co., Ltd.

GeoSurvey 3.0.1 APK Download BoxBack top

 • 3.0.1
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • February 5, 2020
 • 775AC65849724F7F40B2D78988183050C7E27837
 • 6c1440c21cba05b1803061e7835dce31
 • Cập nhật sửa lỗi hiển thị bản đồ
 • View Permissions
 • 3.0.0
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • September 24, 2018
 • 775AC65849724F7F40B2D78988183050C7E27837
 • 5d02ee6855a2083f4ff2bc98ba3c78df
 • View Permissions
 • 2.3
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • March 16, 2018
 • 775AC65849724F7F40B2D78988183050C7E27837
 • 046587ab32b37eb08fa6360f5da94f34
 • - Sửa lỗi khi chụp ảnh bằng camera extent
  - Fixed crash when take picture with camera extent
 • View Permissions
 • 2.1.2
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • August 2, 2017
 • 775AC65849724F7F40B2D78988183050C7E27837
 • 25f0c0ffc265d6b56548b8ce906046c8
 • Cập nhật phiên bản mới hỗ trợ cho các thiết bị Android 6.0 trở lên
 • View Permissions

10 recent comments of GeoSurvey APK

Phước Nguyễn Thái

Bạn thêm phần tìm kiếm và chỉ đường cho phần mềm nữa là hoàn hảo

Social Networks