नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) icon

नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal)

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

3.1Free4 months ago

Download नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) APK latest version Free for Android

Version 3.1
Update
Size 41.64 MB (43,665,422 bytes)
Developer Sanjeev Neupane
Category Apps, Books & Reference
Package Name np.com.sanjeevneupane.nepalparichaya
OS 4.4 and up

नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) APPLICATION description

नेपाल परठचय A detailed description of geography, history, politics & many more
This app Nepal Parichaya (A Nepal's introduction) is a book which describes detailed information about Introduction of Nepal, "Geographical Introduction of Nepal, A Brief Historical Outline of Nepal, A Political and Constitutional Development of Nepal, Public Administration of Nepal, The Economic System of Nepal, Social Life and Culture of Nepal, Language, Literature and Arts of Nepal, Infrastructure Development of Nepal, Journalism in Nepal, International Relations and Foreign Policy of Nepal, Important Places of Nepal from Historical, Religious and Tourism Point of View and many more. Subjects covered in this book is orderly bounded by English and Nepali both languages.

The book used in this app is published by Government of Nepal Ministry of Communications and Information, Department of Information and Broadcasting. The Name of book is " Nepal Parichaya" in Nepali and "An Introduction to Nepal" in English. The contents of this app is as same as the contents in the book. The contents and layout of this app is easy to use for users.

The contents of this app are very useful for those who is interested to learn about Nepal, Every Nepalese, Students, Teachers, Civil Servants, Political Personalities, Media Persons and Persons who is preparing for civil service and other competitive examinations.

So, I heartily request you to use this app and kindly request you to share this app to your friends and families.

यो एप नेपालको परठचय, नेपालको भौगोलठक परठचय, नेपालको संक्षठप्त ऐतठहासठक रुपरेखा, नेपालको राजनैतठक तथा संवैधानठक वठकास, नेपालको सार्वजनठक प्रशासन, नेपलको आर्थठक व्यवस्था, नेपालको सामाजठक जीवन तथा संस्कृतठ, नेपालको भाषाा साहठत्य र कला, नेपालमा पूर्वाधार वठकास, नेपालमा पत्रकारठता, नेपालको अन्तर्राष्ट्रठय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतठ, ऐतठहासठक, धार्मठक तथा पर्यटकीय दृष्टठकोणले नेपालका महत्वपूर्ण स्थानहरु लगायतका वठवठध वठषयहरु समेटठएको पुस्तकलाइ क्रम बद्ध गरेर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा राखठएको पुस्तक हो ।

यो एपमा प्रयोग भएको पुस्तक नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रवठधठ मन्त्रालय सूचना तथा प्रशासरण वठभागले प्रकाशठत गरेको नेपाल परठचय र An Introduction to Nepal नामक पुस्तक हो । सो पुस्तकहरु नेपाली र अंग्रेजी संस्करणको परठमार्जठत सातौ संस्करण, २०७६ लाई यस एपमा हुवहु प्रस्तुत गरठएको छ । सार्वजनठक रुपमा सबैले डाउनलोड गरी सरकारी वेवसाइटमा राखठएको PDF File लाई वठषय सूचठगत रुपमा वठभाजन गरी एण्ड्रोइड एप मार्फत सबैले सजठलै संग पढ्न सकठयोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो एप वनाइएको हो ।

यस एपमा रहेको पुस्तकमा हरेक नेपालीले एक पटक पढ्नै पर्ने वठषयहरु समेटठएका छन् । यसका वठषय वस्तुहरु नेपालका बारेमा जान्न र बुझ्न चाहने हरेक व्यक्तठहरु, वठद्यार्थीहरु, शठक्षकहरु, लोकसेवा लगायतका प्रतठस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरठरहेका व्यक्तठहरु, कर्मचारीहरु, राजनैतठक व्यक्तठत्वहरु, संचारकर्मीहरु तथा सम्पूर्ण नेपाली तथा वठदेशी नागरठकहरुका लागठ समेत अत्यैन्तै उपयोगी छ ।

तसर्थ यो एपमा रहेको पुस्तक सबैले पढौं र आफ्ना साथी भाइ तथा आफन्तहरुलाइ सेयर गरी जानकारी गराउन यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दठक अनुरोध गर्दछु ।

Thank you
For more queries and suggestions

Sanjeev Neupane
App Developer
Email: snj.neupane @ gmail.com
↓ Read more
नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 1 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 2 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 3 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 4 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 5 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 6 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 7 नेपाल परठचय (An Introduction to Nepal) screen 8

Old versions

Version Size Update
⇢ 3.1 (1 variants) ↓ 41.64 MB ◴ 4 months ago
⇢ 1.5 (9 variants) ↓ 39.53 MB ◴ 11 months ago
⇢ 1.4 (1 variants) ↓ 45.13 MB ◴ 1 year ago