v2rayNG iconShow qr code
v2rayNG qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 4.5/ 5
Download Now

v2rayNG v1.2.12 Apk screenshots

v2rayNGv2rayNGv2rayNGv2rayNGv2rayNGv2rayNG

The description v2rayNG Apk

项目地址 : https://github.com/2dust/v2rayNG

v2rayNG 1.2.12 APK Download BoxBack top

 • 1.2.12
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • July 15, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 9f994ca3b4b840c7d93328a33a1a59df
 • Core V4.25.1
  https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.25.1
 • View Permissions
 • 1.2.10
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 20, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • d0e1e5b9160926ebd212117866587c35
 • Core V4.24.2
  https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.24.2
 • View Permissions
 • 1.2.10
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 15, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 0ce91266f631822155ee5663be7e48e8
 • Core V4.24.2
  https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.24.2
 • View Permissions
 • 1.2.9
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 12, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 6e5c12ff39d772025c7c9d944c05e2ec
 • Core V4.23.4
  https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.23.4
 • View Permissions
 • 1.2.9
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 9, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • a0fde62cd32f36a67043f5e5ab8431b2
 • Core V4.23.4
  https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.23.4
 • View Permissions
 • 1.2.8
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 5, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 05c38073f669aab82d74682e7cb7ce9c
 • Core V4.23.2 https://github.com/v2ray/v2ray-core/releases/tag/v4.23.2
 • View Permissions
 • 1.2.8
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • June 2, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 0a8ff74a38689e9a2fa1fc65a7e3d90c
 • Core V4.23.2 (https://github.com/v2ray/v2ray-core/releases/tag/v4.23.2)
 • View Permissions
 • 1.2.6
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • May 15, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 5a7b8411fcbe7b4b6717adbd04dd89ae
 • 支持设置TLS allowInsecure
  适配TV
 • View Permissions
 • 1.2.4
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • March 27, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 4f1bf5c2073cacd9117c2ad43d140eac
 • Core V4.23.1
 • View Permissions
 • 1.2.2
 • Android 4.2.x - Jelly Bean (SDK: 17)
 • March 20, 2020
 • 81E5A26BEB950EAA6FA2E81F6F6B67B08E8AA051
 • 83570da96c991f3b6ddee6e8d91a025e
 • Core V4.22.1
  dns支持设置DOH
  https://telegra.ph/V2ray-DNS%E8%87%AA%E9%97%AE%E8%87%AA%E7%AD%94-12-30
  Migrate to AndroidX
 • View Permissions

10 recent comments of v2rayNG APK

希望可以增加开机自启功能,不然每次手动打开很麻烦

Haiyu Wei

Very nice

MarioTM Super

nice

钱畅

加个重置功能吧,有时关了以后系统代理设置似乎没改回去,导致墙内网站不正常

Alvin Zhang

为什么这个APP有40多M?

Bing Zhou

经过和作者沟通,现在二维码扫描没问题了,服务不可用问题也解决了

Social Networks